Bản quyền

Nội dung, cấu trúc thiết kế trang web thuộc bản quyền của T&K shop, mọi hoạt động mang tính chất sử dụng link  hình ảnh, nội dung (được sáng tạo từ T&K shop)  mà chưa được sự cho phép là sai phạm và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.